Protokoll

 

 

 

 

 

 

Lokala Hyresgästföreningen den 23 augusti 2018

 

Närvarande: Torbjörn Metsälä-Lindell, Jill Skog, Bengt-Åke Alm, Laila Sverndal, Kristina Johansson, Bente Sörensen, Britt-Louise Ahlström, Daniel Johnson, Solweig Lundquist, Karin Alm, Elisabeth Åhs, Ingalill Hallberg och Birgitta Lundgren.

§ 69 Ordförande Torbjörn öppnar mötet.

§ 70 Dagordningen godkändes.

§ 71 Justeringspersoner Karin Alm och Kristina Johansson.


§ 72 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 73 Ekonomi
a) Eftersom alla inom Hyresgästföreningen nu arbetar med frågan Marknadshyror införvalet så har vi inte fått vårt aktuella saldo.
Saldo lämnas vid nästa möte.

§ 74 Fler personer måste ställa upp om att ta hand om lokalen med bokningar, fyndboden och vattning av blommor.
Ett beslut fattades att till nästa styrelsemöte ska man skriva upp vilka torsdagar man kan ställa upp.

§ 75 Under mötena ska det vara tyst när någon annan pratar och vi går tillbaka till handuppräckning.
Inga privata saker ska diskuteras på mötet. Sådant får avhandlas i kaffepausen.

§ 76 Man ska närvara på mötena. Kan man inte så får man höra av sig till ordförande (Torbjörn) via SMS eller ringa så fort man vet.

§ 77 Vi måste hjälpas åt att städa lokalen någon helg.
Förslag på datum 10 november.
Beslut om detta fattas vid nästa möte 13 september och om vilka som kan ställa upp detta datum.

§ 78 Om någon erbjuder sig att städa bastun så kan den få bada bastu gratis i 6 månader.
En person har erbjudit sig att städa bastun mot detta.
Ett beslut fattades om att godkänna detta.

§ 79 Kontroll på lokalen efter uthyrning måste ligga på flera personer kanske någon form av schema.
Förslag på schema presenteras på nästa möte.

§ 80 En lördag ska bokas upp för att göra budget och verksamhetsplan 2019.
Alla ska vara närvarande.

§ 81 Beslut om julbordet blir på juldagen 2018 och
bara boende inom Håbohus. Detta beslut gäller tillsvidare.
Vad som ska inhandlas ska vara bestämt senast på mötet i november (15/11).

§ 82 Närvaro på mera än 50 % av mötena, annars bör man fundera på om man ska sitta kvar i styrelsen.

§ 83 Sommarresan och vinstpriser gäller bara för dem som bor inom Håbohus.
Det ska informeras om detta vid nästa års tipsrunda.
Sista anmälningsdag 19 juni till sommarresan 2019.
Talongen till sommarresan ska göras om till nästa år.
Förslag om att familjepriset höjs från 500 kronor till 600 kronor.
Förslaget godkändes och röstades fram av styrelsen.

§ 84 Det ska bokas upp tvättider regelbundet i grovtvätten för att tvätta upp handdukar och övriga textiler.

§ 85 Infolappen till bopärmen ska göras om. Bland annat på grund av ändrade förhållanden.
Någon gör utkast till denna lapp till nästa möte.

§ 87 Protokollet ska läsas av någon som inte är justerare. Ingalill Hallberg läser igenom dagens protokoll.
Signaturer ska skrivas på av både justerare, ordförande och sekreterare på samtliga papper.

§ 89 En åtgärdslista (punkter på saker ska göras) ska finnas på varje möte.

§ 91 Det finns en inköpslista insatt på kontoret där man kan skriva upp om upptäcker att något saknas.

§ 92 En ny punkt ”Rapporter” kommer att läggas in på dagordningen. Där avhandlas miljömöten, boinflytande m.m.

§ 93 Ordförande avslutade mötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokala Hyresgästföreningen den 7 juni 2018

 

Närvarande: Torbjörn Metsälä-Lindell, Jill Skog, Bengt-Åke Alm, Laila Sverndal, Kristina Johansson och Karin Alm.

§ 56 Ordförande Torbjörn öppnar mötet.

§ 57 Dagordningen godkändes.

§ 58 Justeringspersoner Laila Sverndal och Bengt-Åke Alm.


§ 59 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 60 Ekonomi
a) From 1 juni gäller Hyresgästföreningens nya ekonomiprogram.
En ny pärm har tagits fram med all nödvändig information.

b) Jill är intenetbanksansvarig, Bengt- Åke är kortansvarig och Torbjörn får kontoutdragen.

c) George Hardt ska kontaktas för ekonomiutbildning.

d) Verksamhetsberättelsen skrivs på plats av LH och Föreningsstyrelsen under september-oktober och avslutas med mat ute.

§ 61 Till nästa möte ska vi fundera på hur åldersgränsen ska sättas inför nästa års sommarresa.
Lapparna inför nästa års resa ska göras om.

§ 62 Sillunchen med Håbohus var lyckad och alla tyckte maten och tårtan var god.
Tråkigt att så många inte kunde komma.

§ 63 Grillkvällar startar den 28 juni.
Jill ska göra trapplappar inför grillkvällarna.

Kostnad för korv med bröd 10 kronor och hamburgare med bröd 20 kr.

§ 64 Datum inför höstens möten:

  • 16 augusti kl 18:15

  • 13 september kl 18:15

  • 18 oktober kl 18:15

  • 15 november kl 18:15

  • 6 december kl 18:15

§ 65 Boinflytande möte idag.
a) Förtätningen på Lindegårdsvägen klar och inflyttning pågår.
Bygget flyter på och går undan och inflyttning förväntas våren 2019.

b) Golvet i hallen ska bytas och lister i salen, bastun och toaletterna målas om under sommaren.

c) Nytt uttag till köket för kaffebryggaren med timer som slås av installeras under närmaste veckan.

d) Brandfilt kommer att installeras.

§ 66 Dra igång temakvällarna i höst igen.
Mats från Håbohus ska informera om Håbohus projekt.
Temakväll med polisen.

§ 67 Håbohus kan inte neka partierna inför valet att knacka dörr. Därför kommer de att släppas in i alla portar.

§ 68 Bättre kontroll av lokalens städning.
Innan detta ska lokalens renlighet nollställas i form av storstädning.
Alla i styrelsen ska hjälpas till att städa. En torsdagkväll ska avsättas.
En städlista ska iordningställas och alla ska komma med fem förslag till nästa möte.
Städlappen ska delas ut till varje person som hyr lokalen och varje ansvarig ska ha samma lapp som checklista då den kollar av lokalen efter uthyrning.

§ 69 Jill har idéer om uppiffning av lokalen. Jill hade önskemål om nya lampor och andra gardiner.

§ 68 Ordförande avslutade mötet.